KDV Tevkifatı Yükümlülüğü Sınırında Değişiklik Yapıldı


10 Şubat 2024 tarih 32456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR Tebliğin 3. maddesi ile 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin KDV Tevkifatı yükümlülüğü sınırını belirleyen (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2.000 TL’yi” ibaresi “işlemin yapıldığı yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırını” şeklinde değiştirilmiştir.

2024 yılı için fatura düzenleme sınırı 6.900,00 TL olup KDV tevkifatı yapmakla yükümlü olanlara 01.03.2024 tarihinden sonra keşide edilecek arabuluculuk ve avukatlık serbest meslek makbuzlarında, KDV dahil ücret, 6.900,00 TL nin üzerinde ise 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.  (Tebliğin 17. maddesi ile; tebliğin 2 nci ve 3 üncü maddelerinin, yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.)

Değişiklik yapan tebliğin 2. maddesi ile, KDV tevkifatı yapmakla yükümlü olanlara (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri),” ibaresi eklenmiştir.